Snel Huur Wonen
Verhuurmakelaar

Disclaimer

Auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten
Op de inhoud en vormgeving van de website van Snel Huur Wonen, de daarin opgenomen gegevens en informatie waaronder: teksten, afbeeldingen, grafica en andere objecten, programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten behoren toe aan Snel Huur Wonen en worden beschermd door wetgeving.

Oneigenlijk gebruik van de website, de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regels, privacy, publicatie en communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijke dient vooraf schriftelijke toestemming van Snel Huur Wonen te worden verkregen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Snel Huur Wonen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de op haar website verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan.
De inhoud en juistheid van de door derden op de website van Snel Huur Wonen geplaatste gegevens.
Vermeende schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdende met het bezoek aan de website, of het tijdelijk niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website.
Veranderingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kosten worden aangebracht.
Indien u meent dat op deze website niet geautoriseerd gebruik is gemaakt van beschermde gegevens van derden, verzoeken wij dit direct schriftelijk te melden aan Snel Huur Wonen. Na onderzoek dan wel overleg, zullen deze onjuiste gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd.

Misbruik
Snel Huur Wonen behoudt zich het recht voor bij naar zijn oordeel gebleken inbreuk, misbruiker te weren van de internetsite en zo nodig door tussenkomst van de bevoegde Nederlandse rechter zijn rechten veilig te stellen.

Toepasselijkheid

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat het gebruik van de Snel Huur Wonen website en de inhoud van deze disclaimer Nederlandse recht van toepassing is, de versie in de Nederlandse taal is doorslaggevend.

Snel Huur Wonen onderscheidt zich met service, snelheid, kwaliteit, klantvriendelijkheid en is goedkoop!

Contact | Disclaimer

 
Copyright 2013 © Snel Huur Wonen   |   Webdesign Leiden